Nông Võ Channel

Hướng Dẫn Đàn: Lý Con Sáo Dây Đào | Nông Võ Channel | #26

Hướng Dẫn Đàn: Lý Con Sáo Dây Đào | Nông Võ Channel | #26

Hướng Dẫn Đàn: Lý Con Sáo Dây Đào | Nông Võ Channel | #26 Hướng Dẫn Đàn: Lý Con Sáo Dây Kép | Nông Võ Channel Bài đàn này cũng rất thông dụng trong bài bản cải lương và các bài tân cổ giao duyên, Có giai điệu rất hay, buồn nảo nuột, rất mùi …

Hướng Dẫn Đàn: Lý Con Sáo Dây Đào | Nông Võ Channel | #26 Read More »

Hướng Dẫn Đàn: Lý Ba Tri Dây Đào | Nông Võ Channel | #23

Hướng Dẫn Đàn: Lý Ba Tri Dây Đào | Nông Võ Channel | #23

Hướng Dẫn Đàn: Lý Ba Tri Dây Đào | Nông Võ Channel | #23 Hướng Dẫn Đàn: Lý Ba Tri Dây Đào | Nông Võ Channel Bài đàn này cũng rất thông dụng trong bài bản cải lương và các bài tân cổ giao duyên, Có giai điệu buồn nảo nuột, rất mùi và dễ …

Hướng Dẫn Đàn: Lý Ba Tri Dây Đào | Nông Võ Channel | #23 Read More »

Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Xề | Nông Võ Channel | #22

Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Xề | Nông Võ Channel | #22

Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Xề | Nông Võ Channel | #22 Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Kép | Nông Võ Channel Bài đàn này cũng rất thông dụng trong bài bản cải lương và các bài tân cổ giao duyên, Có giai điệu buồn, rất mùi và dễ học. Hôm …

Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Xề | Nông Võ Channel | #22 Read More »

Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Kép | Nông Võ Channel | #21

Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Kép | Nông Võ Channel | #21

Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Kép | Nông Võ Channel | #21 Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Kép | Nông Võ Channel Bài đàn này cũng rất thông dụng trong bài bản cải lương và các bài tân cổ giao duyên, Có giai điệu buồn, rất mùi và dễ học. Hôm …

Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Kép | Nông Võ Channel | #21 Read More »

Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Đào | Nông Võ Channel | #20

Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Đào | Nông Võ Channel | #20

Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Đào | Nông Võ Channel | #20 Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Đào | Nông Võ Channel Bài đàn này cũng rất thông dụng trong bài bản cải lương và các bài tân cổ giao duyên, Có giai điệu buồn, rất mùi và dễ học. Hôm …

Hướng Dẫn Đàn: Lý Năm Căn Dây Đào | Nông Võ Channel | #20 Read More »

Hướng Dẫn Đàn: Lý Chiều Chiều Dây Kép | Nông Võ Channel | #18

Hướng Dẫn Đàn: Lý Chiều Chiều Dây Kép | Nông Võ Channel | #18

Hướng Dẫn Đàn: Lý Chiều Chiều Dây Kép | Nông Võ Channel | #18 Hướng Dẫn Đàn: Lý Chiều Chiều Dây Kép | Nông Võ Channel Bài đàn này cũng rất thông dụng trong bài bản cải lương và các bài tân cổ giao duyên, Có giai điệu buồn nảo nuột, rất mùi và dễ …

Hướng Dẫn Đàn: Lý Chiều Chiều Dây Kép | Nông Võ Channel | #18 Read More »

Hướng Dẫn Đàn: Lý Cái Mơn Dây Kép | Nông Võ Channel | #15

Hướng Dẫn Đàn: Lý Cái Mơn Dây Kép | Nông Võ Channel | #15

Hướng Dẫn Đàn: Lý Cái Mơn Dây Kép | Nông Võ Channel | #15 Hướng Dẫn Đàn: Lý Cái Mơn Dây Kép | Nông Võ Channel | #15 Bài này cũng rất thông dụng trong bài bản cải lương và các bài tân cổ giao duyên. Hôm nay chúng ta sẽ học dây kép (đàn …

Hướng Dẫn Đàn: Lý Cái Mơn Dây Kép | Nông Võ Channel | #15 Read More »